Vietnamese

Tôi thể nói tiếng Việt. Không. Tôi thể nói một ít, nhưng tôi thểviết đọc giới. Tôi không thể đọc sách Viết, nhưng tôi thể viếtmột ít tôi nghĩ người sẽ hiểu. Tôi nghĩ tiếng Việt rất dễ tôi nghĩ viếtrất dễ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s